Tornator Oyj perustaa uuden suojelualueen Ouluun

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tornator ovat sopineet yhtiön omistaman alueen suojelusta osana valtakunnallista METSO-ohjelmaa. Suojelualue sijaitsee Oulussa Kuusamontien varressa, kolmen eri tilan alueella ja sen kokonaispinta-ala on noin 51 hehtaaria.

Suojelualue on Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa poikkeuksellisen laaja ja edustava pienveden lähimetsien, korpien ja lahopuustoisten kangasmetsien muodostama kokonaisuus. Alueen arvoa nostaa sen läpi luonnontilaisena kiemurteleva Pikku-Martimojoki, jonka rannoilla on pääosin luonnontilaisia korpimetsiä sekä runsaasti majavatuhojen seurauksena syntyneitä pysty- ja maalahopuita.

”Edes osittain luonnontilaisena säilyneet pienvedet lähimetsineen ovat verrattain harvinaisia tässä osassa Pohjois-Pohjanmaata. Alueen eriasteiset lahopuut tarjoavat elinympäristön monelle uhanalaiselle lajille. Lahopuun on arvioitu olevan noin 4000―5000 lajin koti ja suuri osa uhanalaisista lajeista on riippuvaisia siitä”, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Teppo Syrjälä.

Viime vuonna julkaistu luontotyyppien uhanalaisuusarvio osoittaa korpien uhanalaistumista myös Pohjois-Suomessa. Uusi eliölajien uhanalaisuusarvio puolestaan kertoo, että nimenomaan suolajiston uhanalaistuminen on erityisen nopeaa. Suojelualueiden perustaminen on yksi monista vastauksistamme tämän kehityksen pysäyttämiseksi”, toteaa Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Suojelualueen rauhoitusmääräysten mukaisesti alue säilyy luonnontilaisena, eikä siellä saa tehdä sen tilaan vaikuttavia tai sitä muuttavia toimenpiteitä. Jokamiehen oikeuksia rauhoitusmääräykset eivät kuitenkaan rajoita.

Lisätietoja:

Tornator Oyj:
Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, puh. +358 50 441 2253, etunimi.sukunimi@tornator.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:
Teppo Syrjälä, ylitarkastaja, puh. +358 295 038 422, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

********************

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi