Tornatorilta Luumäelle yksityinen luonnonsuojelualue

Tornator Oyj ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus ovat sopineet noin 14 hehtaarin suuruisen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Luumäen kuntaan. Itkuvuoren suojelualue toteutetaan METSO –ohjelmalla, jonka suojelukriteerit se täyttää.

Alueen puusto on monimuotoisuudelle merkittävää kangasmetsää sekä pienvesien lähimetsää. Puuston rakenne on monipuolista sisältäen sekä järeää että aiemmin hoitamatta jäänyttä nuorempaa metsää, joka tihentyessään muodostaa lahopuuta. Eriasteisessa lahoamistilassa olevan puuaineksen merkitys monimuotoisen metsälajiston säilymiselle on suuri. Alueen merkitystä suojelukohteena lisäävät puronvarren vaihteleva kasvillisuus sekä luonnontilaisen kaltainen vesitalous. Itkuvuoren suojelualueelta on tavattu mm. metsälitukkaa (Cardamine flexuosa), joka on erittäin uhanalainen lähteikköjen ja puronvarsien kasvi.

– Suojelupäätöksellä on erityistä merkitystä, koska Etelä-Karjalassa on suhteellisesti vähiten suojeltuja metsiä. Kooltaan suojelukohde on keskimääräistä suurempi ja se on tärkeä lahopuu- ja pienvesilajiston olosuhteiden säilyttämiseksi alueella, toteaa Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Suojelualueen rauhoitusmääräysten mukaisesti alue säilyy luonnontilaisena, eikä siellä tehdä sen tilaan vaikuttavia tai sitä muuttavia toimenpiteitä. Jokamiehen oikeuksia rauhoitusmääräykset eivät kuitenkaan rajoita.

 

Lisätietoja:

Tornator Oyj: Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, puh. +358 50 441 2253, etunimi.sukunimi@tornator.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Pekka Jokinen, metsätalousinsinööri, puh. +358 40 778 9903, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

********************

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.