Tornator testannut metsissään erilaisia metsien käytön menetelmiä

Tornator on ottanut aktiivisen roolin kokeillessaan erilaisia metsienkäsittelymenetelmiä. Tarkoituksena on ollut hakea kokemuksia, osaamista, kehittämiskohteita sekä yhteistyökokemuksia ja -mahdollisuuksia puunostajien sekä viranomaisten kanssa.

Suuntaviivana metsänkäyttötapojen luokittelussa on käytetty Tapion mallia, jossa peitteiseen, avohakkuuttomaan metsätalouteen luetaan kaksijaksoisen metsän lisäksi monijaksoiset metsät, joissa ei ole kaikkia ikä- tai kokoluokkia, sekä monijaksoiset metsät, joista kaikkia ikä- ja kokoluokkia löytyy. Luontaisesta uudistumisesta puhutaan, kun metsää ei viljellä. Käytännössä luontaisesti uudistuneeseen rakenteeseen päästään monijaksoisessa metsässä, mutta myös kaksijaksoinen metsä voi olla luontaisesti uudistunut.

Metsälaki määrittelee peitteiseen metsätalouteen tähtäävän hakkuun eri-ikäisrakenteiseksi kasvatushakkuuksi. Tällaista kasvatushakkuuta voidaan toteuttaa usein eri menetelmin, joiden käyttö riippuu puulajista, metsän rakenteesta, kasvupaikasta ja metsänomistajan tavoitteista.

Tornatoriin suunnittelijat ovat kategorisoineet käyttämänsä vaihtoehtoiset hakkuumenetelmät seuraavasti:

  • pienimuotoinen uudistaminen tai pienaukkohakkuu
  • poimintahakkuu
  • ylispuiden poisto
  • yläharvennus
  • kaistalehakkuu
  • eri-ikäisrakenteinen kasvatushakkuu
  • luontaisen uudistamisen kokeilut

Yllä luetelluin hakkuumenetelmin toteutettiin puunkorjuuta viime vuonna 166 hehtaarilla. Käytetyin menetelmä oli eri-ikäisrakenteinen kasvatushakkuu (56 ha), jolla on pyritty ylläpitämään ja säilyttämään monijaksoisuutta. Kaistalehakkuuta, jolla tavoitellaan usein luontaista uudistamista, toteutettiin lähes saman verran. Yläharvennus oli hehtaarimäärissä mitattuna kolmantena. Toteutuneiden kohteiden lisäksi viime vuonna suunniteltiin hakkuita vaihtoehtoisin menetelmin lähivuosina toteutettavaksi 117 hehtaarin verran. Lisäksi laajeneviin metsänkäyttötapoihin kuuluvat suojelu, ojitettujen turvemaiden ennallistaminen ja ojitettujen turvemaiden ennallistumaan jättäminen.

Viime vuonna kokeiluhankkeessa eniten hehtaareja sisältyi oma-aloitteisten pysyvien suojelualueiden perustamiseen: suojelualueita perustettiin 253 hehtaaria ja niitä suunniteltiin myöhemmin toteutettavaksi 146 hehtaaria. Kannattavaan metsätalouskäyttöön sopimattomia soita ennallistettiin 94 hehtaaria ja ennallistamissuunnitelmia tehtiin yli 230 hehtaarille. Soita suunniteltiin jätettäväksi ennallistumaan ilman aktiivisia ennallistamistoimia 125 hehtaaria.

Kokeiluhankkeen yhteydessä saatiin kokemuksia toimenpiteiden suunnittelusta, erilaisista rajapinnoista asiakkaiden ja viranomaisten suuntaan sekä kohteiden toteutuksestakin. Suurimmiksi haasteiksi todettiin pitkän aikavälin laskenta- ja optimointimallien sekä metsien uudistumismallien puuttuminen, joiden avulla voitaisiin riittävällä luotettavuudella tehdä päätelmiä metsien kehityksestä tulevaisuuteen.

Metsien käyttötapojen laajentamisen kokeiluhankkeen taustalla on ajatus Tornatorin metsien monipuolisemmasta hyödyntämisestä. Turvemaille kasvaneiden metsävarojen käyttöönotto on tullut ajankohtaiseksi samalla, kun metsäalan toimijoiden on kiinnitettävä huomiota metsätalouden hyväksyttävyyden lisäämiseen. Myös kivennäismailla on sellaisia kohteita, joissa yksijaksoinen uudistushakkuuseen tähtäävä toimintamalli ei ole ekologisesti eikä taloudellisesti välttämättä toimivin, jolloin on aiheellista ottaa käyttöön hakkuutapojen ja uudistamismenetelmien koko kirjo.

Lisätietoja:
Maarit Sallinen, metsätalouspäällikkö, puh. 040 720 7148.