Merkittäviä suoalueita suojeluun Pohjois-Savossa

Tornator Oyj on sopinut Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa kolmen arvokkaan suoalueen suojelusta. Kohteet kuuluvat soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteisiin ja ne suojellaan osana HELMI-ohjelmaa. Sonkajärvellä ja Kaavilla sijaitsevien suojeltavien soiden yhteispinta-ala on n. 285 hehtaaria, joiden lisäksi valtiolle hankittiin n. 63 hehtaarin alue Keiteleen Räsysuolta.

Sonkajärvellä sijaitseva Kangaslammensuo on suurelta osin luonnontilainen, pääosin karujen rämeiden ja nevojen sekä reuna-alueilla esiintyvien korpien muodostama 215 hehtaarin kokonaisuus. Alueen luoteisosan soiden ja kivennäismaasaarekkeiden halki virtaa Kangaspuro, joka laskee Kangaslampeen. Suon itäosaa on ennallistettu riekkokannan vahvistamiseksi ja siellä on havaittu muun muassa punakämmekkää.

Kaavin Rauvanjärven itäpuolisten soiden suojelualuekokonaisuus muodostuu kymmenestä pienemmästä suoalueesta, joiden yhteispinta-ala on noin 70 hehtaaria. Suot ovat pääosin keskiravinteisia lampien ja jokivarsien soita, mutta joukossa on myös rehevämpiä lettorämeitä, ruohokorpia sekä tervaleppäluhtia.

”Tornator on suojellut HELMI-ohjelmassa arvokkaita suokohteita jo 1500 hehtaaria. Luonnonsuojelu on meille luonnollinen osa kestävää metsätaloutta”, sanoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

”Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteita on Pohjois-Savossa n. 6000 hehtaaria. Maanomistajalle vapaaehtoisen suojeluohjelman kohteita voidaan suojella ELY-keskuksen kautta perustamalla yksityismaiden suojelualueita tai hankkimalla alueita valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen. Helmi-ohjelman toteuttaminen on aloitettu tänä vuonna ja tähän mennessä Pohjois-Savossa on suojeltu n. 650 hehtaaria soita”, sanoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Toni Nevalainen.

Helmi-ohjelma
Ympäristöministeriön asettama Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia. Ohjelman ensimmäinen suojelualue oli Tornatorin omistama Haukisuon Helmi Juuassa.
Lisätietoja:
Tornator Oyj:
Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, puh. 050 441 2253, etunimi.sukunimi@tornator.fi
Pohjois-Savon ELY-keskus:
Toni Nevalainen, luonnonsuojeluasiantuntija, puh. 0295 016 200, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi