Savonlinnan Tiheäsaaren luonnonsuojelualue laajenee

Tornator Oyj ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat sopineet Savonlinnan Tiheäsaaren luonnonsuojelualueen laajentamisesta noin 80 hehtaarilla. Luonnonsuojelualueen laajennus kuulu METSO-ohjelmaan.

Aiemmin perustettu Tiheäsaaren luonnonsuojelualue on käsittänyt vain valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman alueet sekä osan saaren ranta-alueesta. Nyt suojeltava alue laajentaa luonnonsuojelualueen kattamaan yhtenäisesti saaren pohjois- ja itäosan. Suojelualueen pinta-ala on laajennuksen jälkeen 105 hehtaaria ja kattaa noin puolet Tiheäsaaren pinta-alasta.

Tiheäsaaren maasto on vaihtelevaa ja korkeuserot ovat suuria. Mäkien ja kallioiden notkelmissa on yleisesti metsien monimuotoisuudelle tärkeitä lehtoja ja korpia. Lisäksi saarella on vanhoja kangasmetsiä sekä karuja kalliometsiä. Monimuotoisuudelle erityisen arvokkaiden metsä-kuvioiden välissä on nuorempia metsiköitä ja puuston ikä vaihtelee luonnonsuojelualueella nuorista metsistä yli 150-vuotiaisiin. Lahopuuta on erityisen runsaasti parilla myrskyn aikaansaamalla pienaukolla. Alueen metsät ovat pääosin kuusikoita, joissa lehtipuita esiintyy yleisesti sekapuuna. Metsälehmusta ja vaahteraa esiintyy paikoin.

Tiheäsaaren luonnonsuojelualue on osa laajempaa Hevonniemen suojelukokonaisuutta. Alue on suurelta osin rakentamaton ja luonteeltaan erämainen. Hevonniemellä on Etelä-Savon mittakaavassa poikkeuksellisen hieno lehtokeskittymä, ja alueella esiintyy runsaasti vaateliasta ja uhanalaista lajistoa. Myös saimaannorppa viihtyy rauhallisilla rannoilla.

Lisätietoja:

Tornator Oyj:
Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, puh. 050 441 2253, etunimi.sukunimi@tornator.fi
Etelä-Savon ELY-keskus:
Pasi Ryhänen, luonnonsuojeluasiantuntija, puh. 0295 024 229, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Metso-ohjelma

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Suojelualueen rauhoitusmääräysten mukaisesti alue säilyy luonnontilaisena, eikä siellä saa tehdä sen tilaan vaikuttavia tai sitä muuttavia toimenpiteitä. Jokamiehenoikeuksia tai metsästysvuokrasopimusten mukaista metsästystä rauhoitusmääräykset eivät rajoita. Tornator on suojellut metsiä METSO-ohjelman kautta jo 1900 hehtaaria.

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 118 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,0 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 185 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1 000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi.