Soiden ennallistaminen on nyt iso juttu. Eikä suotta.

Vuokatin Matkailukeskus haluaa parantaa luonnon monimuotoisuutta hillitsemällä ilmastonmuutosta synnyttämällä yhdessä Tornatorin kanssa Laakajärvelle merkittävän hiilinielun. Vuokatti elää matkailusta ja matkailu elää luonnosta, joka onkin henkeäsalpaavan upea ja monipuolinen. Tätä ei voi kuin vaalia. 

”Vuokatin Matkailukeskus oli meihin päin yhteydessä ja ehdotti yhteistä suon ennallistamisprojektia, koska olemme merkittävä maanomistaja seudulla. Näimme tämän loistavana mahdollisuutena lisätä yleistä tietoisuutta vastuullisuudestamme ja tekemistämme panostuksista monimuotoisuuskadon pysäyttämiseksi yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa,” kertoo ajatuksen ja yhteistyön synnystä Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen.

Soiden ennallistamisella saavutetaan useita positiivisia hyötyjä erityisesti soiden monimuotoisuuden ja soiden uhanalaisuuskehityksen hidastamisen hyväksi. Ennallistamisessa suoveden pinta nostetaan takaisin alkuperäiselle tasolle ja autetaan siten kasvillisuutta ja muuta eliölajistoa palautumaan kohti alkuperäistä suolajistoa. Suoluontotyyppien tilaa siis parannetaan ennallistamisen avulla.

”Ennallistamisella voidaan edistää soiden virkistyskäyttöedellytyksiä esimerkiksi marjasatojen tai riistalajien elinmahdollisuuksien parantumisen myötä. Soiden ennallistamisella on myös pitkällä aikavälillä valumavesien laatua parantava vaikutus, kun ojitetuilta alueilta valuvat ravinne- ja kiintoainepäästöt pysäytetään. Tämä voi edelleen edistää lähivesialueiden kalastuskäyttöä,” sanoo Nieminen.

Ennallistaminen palauttaa lisäksi turpeen muodostumisen, jolloin suohon alkaa pitkällä aikavälillä varastoitua hiiltä, eli ennallistamisella voidaan vaikuttaa myös ilmastonmuutokseen.

”Soiden ennallistamisessa täytyy tietysti muistaa, että muutokset ovat usein hitaita. Marjasatojen lisääntyminen ja riistan elinmahdollisuuksien paraneminen voi olla nopeaakin, mutta esimerkiksi suokasvillisuuden palautumisessa tai positiivisten ilmastovaikutusten saavuttamisessa puhutaan vähintään kymmenistä vuosista, ” sanoo Nieminen.

Alueellisesti kyseisen suon ennallistamisella on useita positiivisia vaikutuksia monimuotoisuuteen.

”Odotamme, että suolajisto palautuu ja monipuolistuu sekä hilla- ja karpalosadot runsastuvat. Kasvillisuuden palautumisen myötä esimerkiksi monet suoperhoset hyötyvät ennallistamisesta. Myös riekkojen ja teerien elinmahdollisuudet paranevat ja toivomme niiden palautumista alueelle.

Tällä kyseisellä suolla on myös useita lähteitä, jotka ennallistettiin muiden toimenpiteiden yhteydessä. Niiden eliölajiston palautumista odotamme mielenkiinnolla,” summaa Nieminen.

Jotta lapsillammekin olisi suo ja jussi – ja jotta he olisivat kiinteä osa tätä projektia, on Vuokatin koulun suoagentit mukana ennallistamisessa.

” Heti alussa oli tiedossa, että tästä suoprojektista tulee pitkäaikainen kokonaisuus, johon olisi hienoa saada mukaan lapsia ja nuoria seuraamaan suoprojektin liikkeellelähtöä ja etenemistä tulevien vuosien aikana. Uskon, että tästä tulee oppilaille varmasti mieleen jäävä kokemus. Myös opettajat ovat olleet innoissaan saatuaan tietää asiasta, ja koululta on jo kuulunut monia ideoita siitä, kuinka tämä projekti voidaan integroida lasten oppimiseen eri oppiaineissa”, sanoo Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen ja jatkaa:

”Käytännössä tämä tarkoittaa, että suoagentteina toimivat Vuokatin koulun oppilaat, jotka seuraavat projektia ja sen etenemistä koko peruskoulunsa ajan. Eli agentit saavat työskennellä vähintään 9 vuotta projektin parissa. He saavat tehtäviä, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristöön monella eri tavalla linkittyen opetussuunnitelmiin ja niiden sisältöihin. Näen tässä todella hienon mahdollisuuden päästä oppimaan asioita käytännön kautta luokkahuoneen ulkopuolella.”

Mahdollisuuksia riittää sillä, ennallistettava alue on iso (55 hehtaaria), ja suosta on tällä hetkellä ennallistettu noin 2/3. Tavoitteena on saada kesään 2022 mennessä loputkin ennallistamistyöt valmiiksi. Mutta suoprojektit eivät tähän lopu. Sisukkaasti kuokanvarteen vain.