Monimuotoinen metsä on satsaus tulevaisuuteen

Metsänkasvatus on vuosia perustunut tasaikäisrakenteiseen kasvatukseen. Ilmaston lämpeneminen ja metsien monimuotoisuuden väheneminen haastavat perinteiset metsätalouden menetelmät ja metsäntutkimuksen. Sekametsien kasvatuksen arvioidaan olevan yksi monimuotoisuutta ja kestävyyttä lisäävä keino tulevaisuuden metsänhoidossa.

Luonnonvarakeskuksen Sekametsien kasvatusmallit (SEKAVA)-hankkeen erikoistutkija Saija Huuskonen kertoo myös Tornatorin metsäkohteille istutettujen sekametsiköiden tulevasta tutkimuskäytöstä. Hankkeessa selvitetään kuusen, rauduskoivun ja männyn sekametsän kasvatusvaihtoehtoja perustamalla pitkäaikaisia kestokokeita, joissa tullaan seuraamaan  puuston kehitystä vuosikymmenten ajan. Kokeille viljellään koealoja sekä yhden puulajin koealoina, että sekapuustoisina. Tällöin voidaan selvittää erilaisten sekametsän kasvatusvaihtojen kehitystä verrattuna yhden puulajin kehitykseen.

Luken erikoistutkija Saija Huuskonen

Kaiken kaikkiaan SEKAVA-hankkeen tarkoituksena on selvittää miten nykyiset sekapuustoiset taimikot ja nuoret kasvatusmetsät ovat kehittyneet. Lisäksi tutkitaan eri puulajien kasvunopeutta sekametsikössä ja kuinka sekapuustoista metsää tulisi hoitaa niin, että sekapuustoisuutta saadaan ylläpidettyä. Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on myös kartoittaa sopivia uudistamis- ja taimikonhoitomenetelmiä yksijaksoisen sekapuumetsikön kasvattamiseksi.

”Tornatorissa päätimme lähteä mukaan sekametsähankkeeseen tarjoamalla Luonnonvarakeskukselle tutkimuskohteiksi soveltuvia alueita, hankkimalla halutunlaista alkuperää olevat taimet sekä muokkaamalla ja viljelemällä tutkimusalueet annettujen ohjeistusten mukaan”, kertoo metsätalouspäällikkö Maarit Sallinen.

Se miksi metsäyhtiötä kiinnostaa sekametsien kasvatuksen tutkimus, johtuu siitä, että yhtiö näkee luontaisiin puulajeihin perustuvan, tuottavan ja monimuotoisuutta tukevan metsätalouden olevan tulevaisuudessa hyvä tapa varautua ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä tuhoriskeihin.

”Katsomme myös, että tukemalla metsien lajiston kirjoa, maaperän mikrobitoimintoja ja luontaista dynamiikkaa sekä välttämällä metsien monokulttuuria metsämme todennäköisimmin säilyvät terveempinä, kasvuisampina ja ovat kestävämpiä eri tilanteisiin. Sekametsäisyyden kehittäminen on myös yksi Tornatorin monimuotoisuusohjelman tavoitteista. Ja lisäksi tietenkin plussaa positiivisista maisemavaikutuksista!”, kiteyttää Sallinen.

Lähde: Luke