Tornatorilta monimuotoisuusohjelma vuosille 2021–2030

Tornatorin uuden monimuotoisuusohjelman tavoitteena on turvata ja lisätä Tornatorin metsien monimuotoisuutta ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja monimuotoisuuden parantamiseksi, lisäämällä aktiivisen luonnonhoidon määrää, suojelemalla arvokkaita alueita, jatkamalla tuloksekkaan sidosryhmäyhteistyön tekemistä sekä seuraamalla toimenpiteiden monimuotoisuusvaikutuksia. Monimuotoisuusohjelman mukaiset toimenpiteet edistävät uhanalaisten metsälajien ja luontotyyppien tilan lisäksi ekosysteemipalveluita, vesiensuojelua, riistanhoitoa sekä ilmastonmuutoksen hillintää.

Monimuotoisuusohjelman kärkitavoitteita ovat vähintään 3000 hehtaarin ojitettujen suoelinympäristöjen ennallistaminen, vähintään 200 aktiivisen metsä- ja vesielinympäristöjen parantamishankkeiden toteuttaminen sekä vähintään 5000 hehtaarin arvokkaiden alueiden suojelu. Kärkitavoitteiden lisäksi Tornator ottaa käyttöön monia metsälajeja hyödyttävät suojatiheiköt, toimii aktiivisesti lahopuun turvaamisessa, kehittää ohjelmakaudella turvemaiden metsätaloutta ympäristöystävällisemmäksi jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen sekä jyrsinmuokkauksen avulla sekä päivittää yhtiön metsänhoito-ohjeistusta sekapuustoisuuden lisäämiseksi. Lisäksi metsäluonnon tilaa seurataan monimuotoisuusindikaattorien avulla.

”Metsätaloudella on merkittävä rooli suomalaisen luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Positiivinen monimuotoisuuskehitys on saavutettavissa suojelu-, ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpiteitä tehostamalla. Pitkän aikavälin tavoitteet ovat tärkeitä, koska toimenpiteiden vaikutukset näkyvät metsälajistossa viiveellä”, sanoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Tornator järjestää Suomen luonnon päivän ja uuden monimuotoisuusohjelmansa kunniaksi Luonnon monimuotoisuus metsätaloudessa -webinaarin.  Webinaari tarjoaa monipuolisen kattauksen näkökulmia EU:sta, Suomen hallitukselta, työeläkevakuutussijoittajalta sekä konkreettisen case-esimerkin monimuotoisuuden turvaamisesta.

Webinaarin ajankohta: pe 27.8. klo 9:00 – 10:30

Katso tästä webinaarin tallenne

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, puh. 050 4412 253

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613