Tornator ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sopivat Suomen suurimmasta maanhankinnasta Helmi-elinympäristöohjelmassa

Tornator Oyj ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat tehneet maanvaihtosopimukset, joilla valtion omistukseen siirtyy luontoarvoiltaan merkittäviä suoalueita noin 1326 hehtaaria. Kyseessä on Suomen suurin Helmi-ohjelman maanhankinta toistaiseksi.

Suurin suojeltava alue sijaitsee Muhoksella. Kyseessä on noin 836 hehtaaria suuruinen suoalue, joka on osa valtavaa Muhoksen suokokonaisuutta. Alue rajoittuu Räkäsuon Natura-alueeseen ja se on maisemallisesti arvokas keidasaapasuokokonaisuus, joka täydentää merkittävästi olemassa olevaa suojelualuekokonaisuutta.

Toiseksi suurin suoalue, 420 hehtaaria, sijaitsee Pudasjärven Leppisuolla. Leppisuon arvokkaita luontopiirteitä ovat edustava rantavallisuo, laaja jänne-rimpialue ja edustavat keidassuo-osat. Suojeltavalla alueella olevat metsäojitukset tullaan ennallistamaan. Tornator huolehtii puuston poistosta avointen alueiden palauttamiseksi. Ojitusta ennen syntynyt puusto sekä kangasmetsäsaarekkeet kuitenkin säästetään. Valtio suunnittelee ja toteuttaa tämän jälkeen soiden vesitalouden ennallistamisen.

Lisäksi vaihdettiin kaksi pienempää suoaluetta Pudasjärveltä, jotka kuuluvat soidensuojelun täydennysehdotuksessa valtakunnallisesti arvokkaaksi todettuun Sarvisuo-Pirttisuo-Naamasuon suokokonaisuuteen, johon myös edellä mainittu Leppisuo rajoittuu.

“Edistämällä suoluonnon suojelua ja ennallistamista haluamme entisestään parantaa Tornatorin harjoittaman metsätalouden ekologista kestävyyttä. Tornatorin monimuotoisuusohjelman mukaisesti tavoittelemme 5000 hehtaarin lisäsuojelua vuosikymmenen loppuun mennessä”, toteaa Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Helmi-ohjelma on keskeinen keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. Ohjelmassa on 40 toimenpidettä eri elinympäristöjen ennallistamisen, hoidon ja suojelun vauhdittamiseksi. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Yksikön päällikkö Eero Melantie, puh. 0295 038 377

Tornator Oyj, ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, p. 050 4412 253