Metsän- ja luonnonhoidon laadunseurannan 2021 tulokset

Tapio toteutti metsän- ja luonnonhoidon laadunarvioinnin Tornator Oyj:n työmailla syksyllä 2021. Arvioitavana oli 75 uudistusalaa, 25 kasvatushakkuukuviota sekä 76 taimikonhoitokuviota. Arviointi antaa luotettavan ja puolueettoman näkemyksen metsänhoitotöiden sekä luonnonhoidon onnistumisesta. Sen perustana ovat lainsäädäntö, PEFC™- ja FSC®-metsäsertifiointi, metsänhoidon suositukset sekä Tornatorin sisäinen ohjeistus.

Luontaisessa uudistamisessa ja kylvössä haastava vuosi

Uudistamisen onnistuminen varmistetaan laadukkaalla kohteen ominaispiirteet huomioon ottavalla maanmuokkauksella. Arvioinnin mukaan viljelykohtia oli toteutettu liian vähän noin viidesosalla arvioiduista uudistusaloista. Kuusen istutusaloilla luonnontaimet täydensivät taimitiheyden kuitenkin tavoitteen mukaiseksi. Kylvössä puolestaan tulokset heikkenivät edellisestä vuodesta. Kasvukaudella vallinnut kuivuus vaikutti uudistamisen laatuun arviointivuonna erityisesti männyn viljelyaloilla.

Luontokohteet säilyneet hyvin hakkuissa

Luontokohteiden rajaus ja säilyminen hakkuukohteilla on hyvällä tasolla. Myös vesistöjen suojavyöhykkeet oli toteutettu laatuvaatimuksia noudattaen. Kokonaisuutena luonnonhoidon tulokset kuitenkin heikkenivät viime vuodesta. Huomautukset liittyivät yleisimmin säästöpuiden jättämiseen, sillä niiden määrässä ja sijoittamisessa selkeisiin ryhmiin oli puutteita. Säästöpuuryhmiä oli myös käsitelty tai maanmuokkausta tehty turhan lähellä.

Harvennuksien korjuujäljessä parannusta

Harvennushakkuiden korjuujäljen laadussa tulokset ovat parantuneet edellisestä vuodesta. Kaikki laatukriteerit täyttäviä kohteita oli yli puolet kohteista. Luontokohteiden, lehtipuuosuuden ja säästöpuiden huomiointi toteutui hyvin kaikilla kohteilla. Maasto- ja runkovaurioita havaittiin vähän. Huomautukset jakautuivat tasaisesti eri syille; parannettavaa on erityisesti lahopuuston huomioimisessa ja harvennusvoimakkuudessa.

Taimikonhoidossa katse lehtipuuosuuden säilyttämiseen

Taimikonhoidossa hyvän arvosanan sai noin neljä viidesosaa kohteista. Taimikonharvennuksen ajoituksessa todettiin pientä heikennystä edelliseen vuoteen verrattuna. Muutamilla kohteilla hoitotyöt on toteutettu liian myöhään tai taimikonharvennus ei olisi ollut lainkaan tarpeellista. Varhaisperkauksessa tarpeetonta työtä ei havaittu, mutta todettiin jopa liian aikaisin perattuja taimikkoja. Taimikoiden tiheydet ovat hyvällä tasolla. Lehtipuuston säilyttämisessä on muistettava FSC:n mukainen vaatimus 10 prosentin lehtipuuosuudesta, mutta kuitenkin vältettävä jättämästä kasvatettavaa havupuustoa haittaavia etukasvuisia lehtipuita.

Tommi Tenhola

metsänhoitaja, MMM, ympäristötalouden asiantuntija, Tapio

Lisenssikoodi: FSC-C123368