Tornatorin kahdessadas yksityinen suojelualue Kaaville

Tornator ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat sopineet kahden yhteensä 203 hehtaarin laajuisen suojelualueen perustamisesta Tuusniemelle ja Kaaville. Kaavin suojelualue on Tornatorin kahdessadas yksityinen suojelualue.

Tuusniemelle, Palokankaan ympäristöön, perustettu suojelualue on yhteensä 92,5 hehtaarin soiden kokonaisuus. Suojelualueella esiintyy sekä vähäravinteisia rämeitä ja nevoja että ravinteikkaita, pohjavesivaikutteisia lettoja. Alueella on myös runsaasti suppasoita. Tuusniemen soiden suojelualuetta täydentävät Vuorisensalon ja Orivaarun jyrkkärinteiset ja vanhapuustoiset mäntyvaltaiset rinteet.

Kaavin 110,5 hehtaarin suojelualue muodostuu Riihivaaran ympäristön, Teerisuon ja Riihipuron soiden monimuotoisesta kokonaisuudesta. Alueella esiintyy esimerkiksi ojittamattomien suoalueiden ja vanhojen metsäsaarekkeiden mosaiikkia, Riihipuron varren reheviä korpia, tihkupintoja sekä kapeita korpi- ja rämejuotteja.

”Arvokkaiden luontokohteiden suojelu on Tornatorin monimuotoisuusohjelman 2021–2030 kärkitavoitteita. Ohjelman ensimmäisenä toimintavuonna uusia luonnonsuojelualueita perustettiin ja maata vaihdettiin luonnonsuojelutarkoitukseen yhteensä 2400 hehtaaria, mikä on toiseksi suurin vuotuinen suojelumäärä yhtiön historiassa”, toteaa toimitusjohtaja Henrik Nieminen.

Lisätietoja:

Tornator Oyj, ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, p. 050 4412 253

Pohjois-Savon ELY-keskus, Luonnonsuojelun asiantuntija Toni Nevalainen, p. 0295 016 200

Helmi-ohjelma

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Tornator on suojellut soita Helmi-ohjelmassa jo 3300 hehtaaria.

Tornatorin monimuotoisuusohjelma 2021–2030

Monimuotoisuusohjelman 2021–2030 tavoitteena on turvata ja lisätä Tornatorin metsien monimuotoisuutta suojelemalla ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja monimuotoisuuden parantamiseksi, lisäämällä aktiivisen luonnonhoidon määrää, suojelemalla arvokkaita alueita, jatkamalla tuloksekkaan sidosryhmäyhteistyön tekemistä sekä seuraamalla toimenpiteiden monimuotoisuusvaikutuksia. Monimuotoisuusohjelman mukaiset toimenpiteet edistävät uhanalaisten metsälajien ja luontotyyppien tilaa, ekosysteemipalveluja ja vesiensuojelua, riistanhoitoa sekä ilmastonmuutoksen hillintää. Lue lisää monimuotoisuusohjelmasta.