Monimuotoisuuden kannalta tärkeän paahdeympäristön luonnonhoitotyöt käynnistyvät Ruokolahden Huuhanrinteellä

Tornator ja Stora Enso parantavat paahdelajien elinympäristöjä Ruokolahden Huuhanrinteen alueella vuosien 2023–2024 aikana. Paahdeympäristön luonnonhoitotoimet aloitetaan alkukesästä 2023.

Ruokolahden Huuhanrinne on lajistoltaan Suomen edustavimpia harjuja, ja siksi tärkeä esimerkkikohde paahdelajien elinolosuhteiden parantamiseen. Luonnonhoitotoimet tehdään noin seitsemän hehtaarin alueella. Uhanalaisista paahdelajeista Huuhanrinteellä kasvaa muun muassa kangasvuokko, kangasajuruoho ja hietaneilikka.

Paahdelajien suurin uhka on metsän kasvaminen umpeen. Siksi paahdeympäristöä kohentavia luonnonhoidollisia toimenpiteitä ovat harvennus- ja pienaukkohakkuut, hakkuutähteiden korjuu sekä kolmen noin puolen hehtaarin kokoisen avoimen alueen kulotus. Toimenpiteet ajoittuvat kahden vuoden ajalle.

Paahdeympäristön ennallistaminen kohdistuu alueille, jotka ovat olleet käsittelemättä pitkään ja harjuille tyypillisen lajiston elinolosuhteet ovat heikentyneet muun muassa varjostavan umpeenkasvun seurauksena.

Kangasvuokko on yksi paahdeympäristöjen uhanalaisista lajeista.

Huuhanrinteen uhanalaisen paahdelajiston elinolosuhteita parannetaan lisäämällä kohteiden valoisuutta, paahteisuutta ja palanutta ympäristöä sekä poistamalla niiltä biomassaa. Hoitotoimien tavoite on myös maisemanhoidollinen avaamalla näkymää harjurinteeltä Saimaalle. Alue säilyy puustoisena eikä käsittelyalueen maisemallinen siluetti muutu.

Lisätietoja:
Tornator Oyj, luonnonhoidon asiantuntija Rauli Perkiö, puh. 050 479 3820

Stora Enso Metsä, ympäristöpäällikkö Niina Partanen, puh. 040 572 7717