Piitsonsuolle palannut runsaasti suolajeja ennallistamisen tuloksena

Ilomantsissa sijaitsevan, noin 360 hehtaarin kokoisen Ison ja Pienen Piitsonsuon suoalueen ennallistaminen on saatu päätökseen. Ennallistamisen Tornatorin mailla sijaitsevalla suolla toteutti Hiilipörssi vuosina 2021–23. Piitsonsuot ovat poikkeuksellisen suuri yhtenäinen alue ja tiettävästi pinta-alaltaan tähän asti suurin yhtenäinen yksityismaalla toteutettu ennallistaminen Suomessa.

Alueelta inventoitiin aluksi mahdolliset ennallistamisessa huomioitavat luontoarvot ja arvioitiin riittävä puuston poistotarve ennallistamisen varmistamiseksi. Tornator toteutti alueen puuston ennallistamisen yhteistyössä Stora Enson kanssa. Ojien tukkiminen aloitettiin vuonna 2021 Ison Piitsonsuon alueelta ja työt etenivät vuonna 2022 Pienelle Piitsonsuolle.  Hankkeen aikana runsaslumiset talvet antoivat ihanteelliset olosuhteet konetöille. ”Kokonaisuutena ennallistamishanke onnistui yli odotusten ja työt etenivät arvioitua nopeammin. Erityiskiitos töiden sujumiselle kuuluu luonnollisesti erittäin ammattitaitoisille konetyön tekijöille”, summaa Hiilipörssistä hanketta johtanut Risto Sulkava.

Lajistokartoitus ennallistetuilla suoalueilla tehtiin kesällä 2023. Risto Sulkavan tekemässä kartoituksessa tarkkailtiin nopeimmin ennallistetulle alueelle palaavia lajeja: päiväperhosia ja lintuja. Merkittäviä suolintuhavaintoja olivat mm. metsähanhi, keltavästäräkki ja liro. Perhoslajeista mm. suohopeatäplä, suonokiperhonen ja rämekylmänperhonen. Kartoituksen tuloksena Piitsonsoilta havaittiin noin 60 lintulajia, joista 20 erityisesti suolajeja sekä parikymmentä perhoslajia, joista suolajeja kuusi.

”Suolinnuston osalta kahlaajamäärät olivat sellaisia, että mahtaako Kesonsuota lukuun ottamatta yhdelläkään lähialueen suojelusuolla olla vastaavaa? Tuoreet allikot ja mylliköt ovat ensimmäiset vuodet hyönteistuotolle jopa parempia kuin vakiintunut allikko ja se näkyy mm. lirojen ja keltavästäräkkien määrässä. Äänimaailma oli samanlainen, jota muistan 1980-luvun alkuvuosilta Lapin aapasoilta. Mitään vastaavaa liromäärää ei enää tapaa juuri mistään”, Sulkava iloitsee.

Piitsonsoilla nyt runsaslukuinen suolajisto

Maanomistajana Tornator on tyytyväinen Piitsonsuon ennallistamiseen. Hanke on työllistänyt yhtiötä mm. ennallistamishakkuiden ja Iso Piitsonsuon läpi kulkevan tien kunnostuksen osalta, mutta ollut myös opettavainen ja antoisa. ”Tornatorille soiden ennallistaminen on ennen kaikkea monimuotoisuuskysymys. Selvityksen perusteella Piitsonsuolla ennallistamisella saavutetut lajistohyödyt ovat olleet merkittäviä ja nopeita. Ennallistamisella on merkitystä Koitajoen vesiensuojelulle ja uhanalaisen planktonsiian kutualueiden säilymiselle. Kun vielä otetaan huomioon pitkän aikavälin hyödyt virkistyskäytölle ja ilmastolle, voi sanoa, että ennallistaminen on lahja, joka jatkaa antamistaan”, sanoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Lisätietoja:

Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, Tornator Oyj,
puh. 0504412253, etunimi.sukunimi@tornator.fi

Risto Sulkava, Hiilipörssi,
puh. 040 5456472, etunimi.sukunimi@hiiliporssi.fi

Tornatorin monimuotoisuusohjelman tavoitteena on turvata ja lisätä Tornatorin metsien monimuotoisuutta ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja monimuotoisuuden parantamiseksi lisäämällä aktiivisen luonnonhoidon määrää, suojelemalla arvokkaita alueita, jatkamalla tuloksekkaan sidosryhmäyhteistyön tekemistä sekä seuraamalla toimenpiteiden monimuotoisuusvaikutuksia. Monimuotoisuusohjelman mukaiset toimenpiteet edistävät uhanalaisten metsälajien ja luontotyyppien tilan lisäksi ekosysteemipalveluita, vesiensuojelua, riistanhoitoa sekä ilmastonmuutoksen hillintää.

Hiilipörssi on erityisesti soiden ennallistamiseen erikoistunut yritys, joka on edelläkävijänä avannut latua ilmastokompensaatioiden käytännön toimille Suomessa. Ilmaston- vesistöjen- ja monimuotoisuuden suojeluun keskittyvä yritys on jälleen ensimmäisten joukossa toteuttamassa konkreettisesti lisäarvoa luonnolle nyt, kun kompensaatiomarkkina on laajentumassa ekologisiin kompensaatioihin. Hiilipörssin kohteet ovat kotimaisia metsä- ja suokohteita, joista jokainen voi luontoarvon parantamisen jälkeen nauttia. www.hiiliporssi.fi