Kalliojärven Pahta Lieksassa täydentää METSO-ohjelman suojelualueverkostoa

Tornator ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus ovat sopineet noin 15 hehtaarin kokoisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Lieksan Viekin kylän lähelle Kalliojärvelle. Suojeltavaan alueeseen sisältyy myös Pohjois-Karjalan maakuntakaavan suojeluvaraus Kalliojärven kalliot.

Kuva: Säde Neitola, Ely-keskus

Kalliojärven Pahdan alueella on vanhaa ja luonnontilaista metsää, joka täyttää METSO-ohjelman I-luokan kriteerit. Alue on rakennepiirteiltään tai lajistoltaan monimuotoisuutensa kannalta arvokas kohde. Alueella on kallioita, jyrkänteitä, pieniä soistumia ja suokuvioita sekä runsaasti erikokoista haapaa ja runsaasti lahopuuta. Kuivemmilla ja kallioisilla mäntyvaltaisilla osilla on keloja ja aihkeja. Uudella luonnonsuojelualueella on havaittu myös liito-orava.

”Luonnonsuojelu on osa kestävää metsätaloutta sekä Tornatorin strategiaa. Tornator on suojellut metsiään METSO-ohjelman kautta jo 1900 hehtaaria ja HELMI-ohjelman kautta 4700 hehtaaria. Tornatorilla on maillaan 13 000 hehtaaria yksityisiä luonnonsuojelualueita. Olemme jo lähes 8-kertaistaineet luonnonsuojelualuidemme määrän viimeisen 20 vuoden aikana ja suojelutyö jatkuu”, kertoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

”Vanhojen metsien ekologinen merkitys luontokadon torjumisessa on Suomessa erityisen suuri. Lukuisten metsälajien uhanalaistuminen on vakava seuraus vanhojen luonnonmetsien pirstoutumisesta ja pinta-alan radikaalista vähenemisestä. Tämän vuoksi Kalliojärven Pahdan kaltaisten edustavien ja monimuotoisten vanhan metsän kohteiden säilyminen on ensiarvoisen tärkeää”, sanoo Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Säde Neitola.

METSO-ohjelma on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma vuosille 2014–2025, joka yhdistää metsien suojelun ja talouskäytön. Ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. METSO-ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan pysyvin ja määräaikaisin keinoin. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan puuston rakennepiirteiltä edustavia ja lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä.

Lisätietoja:

Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, Tornator Oyj,
puh. 050 441 2253, etunimi.sukunimi@tornator.fi

Säde Neitola, luonnonsuojeluasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus,
puh. 0295 026 166, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tornatorin monimuotoisuusohjelman tavoitteena on turvata ja lisätä Tornatorin metsien monimuotoisuutta ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja monimuotoisuuden parantamiseksi lisäämällä aktiivisen luonnonhoidon määrää, suojelemalla arvokkaita alueita, jatkamalla tuloksekkaan sidosryhmäyhteistyön tekemistä sekä seuraamalla toimenpiteiden monimuotoisuusvaikutuksia. Monimuotoisuusohjelman mukaiset toimenpiteet edistävät uhanalaisten metsälajien ja luontotyyppien tilan lisäksi ekosysteemipalveluita, vesiensuojelua, riistanhoitoa sekä ilmastonmuutoksen hillintää.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset turvaavat luonnon monimuotoisuutta suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja eliölajeja. ELY-keskukset huolehtivat, että luontoarvot otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa ja erilaisissa ympäristöä muuttavissa hankkeissa ja toimenpiteissä. Erilaisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista varten ELY-keskukset hankkivat valtiolle alueita suojelualueiksi ja perustavat luonnonsuojelualueita yksityismaille yhteistyössä maanomistajien kanssa. www.ely-keskus.fi/luonnonsuojelu