Miksi metsää kulotetaan maastopalovaroituksen aikana?

Monesti kulotuksesta puhuttaessa ihmetellään kulotuksen ajankohtaa. Se tapahtuu usein helteisenä, vähätuulisena aikana, jolloin ilman ja maan kosteus on vähäinen. Lähes poikkeuksetta samanaikaisesti voimassa on myös maastopalovaroitus.

Miksi näin sitten tehdään? Mennään tieten tahtoen kuumaan, kuivaan metsään tulen kanssa?

Kulotukset on tehtävä metsäpalovaroituksen aikana, koska silloin metsä on palamiseen riittävän kuivaa. Märällä tai kostealla kelillä kulotus ei onnistu.

Pelastuslaki (7§) antaa mahdollisuuden kulottaa metsäpalovaroituksen voimassaolon aikana erityistä varovaisuutta noudattaen. Lisäksi metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

Kulotus on hallittua tulen käyttöä, joka mainitulla erityisellä varovaisuudella voidaan pitää hallinnassa. Kulotukset myös toteutetaan yhteistyössä paikallisen pelastuslaitoksen kanssa.

Makkaranuotiosta tai muusta avotulen käytöstä karannut metsäpalo sen sijaan ei ole hallittua ja varovaisuudella toteutettavaa tulen käyttöä, vaan hallitsematon metsäpalo. Hallitsemattomasti leviävän palon ehkäisemiseksi on avotulen teko kulotuksia lukuun ottamatta kielletty maastopalovaroituksen aikana.

Entä sitten metsän eläimet? Mitä niille tapahtuu kulotuksen aikana tai sen takia?

Metsäpalot ovat olleet aikoinaan luontaisia ja niitä on syttynyt tahattomasti enemmän, mitä nykyisin. Tiheä metsätieverkosto ja ammattitaitoinen paloviranomaistoiminta edesauttavat myös syttyvien metsäpalojen nopeaa sammuttamista.

Ennen kulotusta käydään kulotettava kohde läpi tarkasti. Alue valmistellaan teknisesti kulotusta varten ja samalla tarkastetaan kohteelta mahdolliset lintujen pesät. Kulotus etenee myös hallitusti ja rauhallisesti. Eläimillä on aikaa siirtyä kulotettavalta alueelta pois kulotustyön aikana.

Monet lajit myös hyötyvät palaneesta puusta ja maastosta. Kulotettu ala on monen uhanalaisen lajin koti. Tornatorin kulotuksilta on tehty myös lajikartoituksia, joissa on löydetty monia harvinaiseksi tai uhanalaiseksi todettuja lajiesiintymiä.

Kulotuksia edeltää perusteellinen valmistelutyö, johon kuuluu mm. palo-ojien kaivaminen, kasteluletkuverkoston rakentaminen ja ennakkokastelu.
Kuva: Tornator