Hakkuiden suunnittelu ja puunkorjuun valvonta

Hakkuiden suunnittelu

  • Hakkuut suunnitellaan metsänhoidollisten kriteerien mukaisesti kullekin kasvupaikalle ja puulajille sopivien metsänkäsittelyvaihtoehtojen perusteella
  • Leimikot suunnitellaan myynti- ja korjuukelpoisiksi kokonaisuuksiksi
  • Suurena toimijana Tornatorilla on mahdollisuus saada hyvä hinta puusta, joka realisoituu metsänomistajalle hyvänä vuokranmaksukykynä

Puunkorjuun valvonta

  • Puunkorjuun laadun seurannalla varmistutaan puunkorjuun onnistumisesta ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta
  • Leimikot suunnitellaan ja puunkorjuu toteutetaan sertifiointikriteereitä noudattaen
⇒ Hyödynnämme puunmyyntimahdollisuudet

Takaisin