Kestävää metsänhoitoa talousmetsissä

Hoidamme metsiämme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti:

 • Huolehtimalla kasvun ja poistuman taseesta
 • Säilyttämällä metsien hiilensitomiskyvyn ja hiilivaraston mahdollisimman hyvällä tasolla
 • Toteuttamalla oikeat metsänhoitotoimenpiteet oikeilla kohteilla oikeaan aikaan
 • Kasvattamalla kasvupaikoille sopivia luontaisia puulajeja
 • Käyttämällä metsien luontaista uudistumiskykyä siihen soveltuvilla kohteilla
 • Ylläpitämällä metsien terveyttä ja ennaltaehkäisemällä metsätuhoja
 • Rajaamalla hakkuukohteet luontaista vaihtelua ja maastoa mukaillen
 • Huomioimalla luonnon monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet kaikissa toimenpiteissä
 • Suojaamalla vesistöjä ja pienvesiä ravinnevalumilta suojakaistoin
 • Huolehtimalla vesiensuojelusta metsänuudistamistöiden yhteydessä ja kunnostusojituksissa
 • Lisäämällä lahopuuta ja vanhemman puusukupolven puita jättämällä hakkuissa säästöpuita
 • Tuottamalla luonnonhoidollisin poltoin ja kulotuksin palolajistolle arvokkaita elinympäristöjä
 • Huomioimalla riistan elinympäristövaatimuksia muun muassa jättämällä riistatiheiköitä
 • Huomioimalla metsien monikäyttömahdollisuudet, kuten ulkoilun, sienestyksen ja marjastuksen
 • Vuokraamalla metsästysoikeuksia mailtamme
 • Kuulemalla ja keskustelemalla sidosryhmien kanssa
 • Kehittämällä talousmetsien luonnonhoitoa erilaisissa hankkeissa
 • Tekemällä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa

Seuraamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Teetämme vuosittain luonnonhoidon laadun arviointia puolueettomalla ulkopuolisella arvioijalla, Tapio Silva Oy:llä. Lisäksi viranomaiset tekevät jatkuvasti normaalia toiminnan laadunarviointia.

Viime vuosina luonnonhoidon laadun taso on ollut hyvällä tasolla (arvioinnit vuoteen 2014 asti vain PEFC-kriteerien mukaan ja vuodesta 2015 alkaen erikseen molempien metsäsertifiointijärjestelmien mukaan):