Metsätiedot, toimenpiteet ja toiminnan ohjaaminen

Metsätiedot

  • Metsätiedot pidetään jatkuvasti ajan tasalla päivittämällä tehdyt toimenpiteet ja vuotuiset puuston kasvut
  • Metsätiedot sisältävät myös tärkeät elinympäristö- ja muut erityiskohteet
  • Ajantasaiset tiedot luovat perusedellytykset oikeille ratkaisuille

Toimenpiteet

  • Kasvumallien ja metsäkäsittelytoimenpideketjujen avulla saadaan selville metsien puuntuotantomahdollisuudet
  • Toimenpiteet optimoidaan tavoitteiden ja rajoitusten mukaisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen
  • Yhdessä sovitut metsänkäsittelyvaihtoehdot ja hakkuumäärien tasot määrittävät kohdekohtaiset toimenpidesuunnitelmat

Toiminnan ohjaaminen

  • Hakkuu- ja metsänhoitotoimenpide-ehdotuksia tarkennetaan tarvittaessa maastossa ennen niiden toteuttamista
  • Tiedetään koko ajan, mitä metsässä on tapahtunut, mitä on juuri tapahtumassa ja mitä tapahtuu seuraavaksi
  • Toimintaa ohjataan siten, että vuokra-ajan päättyessä metsässä on vähintään ennalta sovitun arvon mukainen puusto
⇒ Tunnemme metsät ja ohjaamme toimintaa tavoitteellisesti

Takaisin