Ennallistaminen: Puro palautettiin vanhaan uomaansa

Metsäsuunnittelutyö on varsinaisen puunkorjuun suunnittelun lisäksi myös aktiivista luonnonhoitotyötä. Metsäsuunnittelija suunnittelee kohdettaan ensin suunnitteluohjelman kartalla ja sen jälkeen maastokäynnillä tehden arvion myös metsäluonnon monimuotoisuudesta ja puunkorjuun ulkopuolelle rajattavista kohteista. Maastokäynnillä voi eteen tulla myös ennallistettavia kohteita kuten Polvijärvellä vajaan sadan metrin mittainen vanha purouoma.

Vanha purouoma oli kuivunut, mutta havaittavissa maastossa. Kuva: Rauli Perkiö

Maastokäynnillä vanha purouoma oli vielä havaittavissa, vaikka puro oli paikoin siirtynyt kokonaan toiseen paikkaan ojittamalla todennäköisesti 1970-luvulla. Karttaohjelmassa vanhaa purouomaa ei ollut enää havaittavissa. Suunnittelijan ja luonnonhoidon asiantuntijan yhteistyöllä kohde ennallistettiin ohjaamalla puro vanhaan, luontaiseen uomaansa.

Veden ohjautuminen ojaan tukittiin padolla, jotta vesi pääsee vanhaan purouomaan. Kuva: Tero Rissanen

Jotta vesi saatiin ohjattua peratusta uomasta luontaiseen uomaansa, oli kohteelle tehtävä pato. Pato tehtiin paikalta saaduista maa-aineksista ja runkona käytettiin puupöllejä.

Puro luontaisessa uomassaan. Varjostava puusto antaa hyvän suojan purolajiston elpymiselle. Kuva: Veli Laakkonen

Puroympäristöjen ennallistamisella autetaan purolajistoa

Purojen välittömät lähiympäristöt, joiden ominaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto, ovat metsälailla suojattuja kohteita.

Purot ovat uhanalaisia elinympäristöjä ja niitä ennallistamalla ja palauttamalla vanhoihin uomiin mahdollistetaan uhanalaisten vesisammalten ja muun puroympäristöä vaativan lajiston elpyminen. Lisäksi kiintoainesten ja ravinteiden määrä alapuolisissa vesissä vähenee, koska esimerkiksi ali- ja ylivirtaamien erot tasoittuvat, veden viipymäaika purossa pitenee ja tulva-aikana kiintoainekset nousevat puron penkoille ja jäävät siihen. Jatkossa ennallistetun kohteen osalta otetaan metsänkäsittelyssä huomioon myös puroja koskevat metsäsertifioinnin kriteerit.

Virtavesielinympäristöjen ennallistaminen on osa Tornatorin monimuotoisuusohjelmaa. Toteutamme vuoteen 2031 mennessä vähintään 200 aktiivista metsä- ja vesielinympäristön parantamishanketta. Pienvesien elinympäristöjen ennallistamiseen tähtäävää työtä toteutetaan Metsäpurojen puolesta -yhteistyössä, joka käynnistettiin vuonna 2022. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat WWF Suomi ja Stora Enso. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on kunnostaa kohti luonnontilaa pääasiassa metsissä sijaitsevia pienvesistöjä, jotka ovat tärkeitä elinympäristöjä monille lajeille.