Metsän- ja luonnonhoidon laadunseurannan 2022 tulokset

Tapio toteutti metsän- ja luonnonhoidon laadunarvioinnin Tornator Oyj:n työmailla syksyllä 2022. Arvioitavana oli 76 uudistusalaa, 25 kasvatushakkuukuviota sekä 77 taimikonhoitokuviota. Arviointi antaa luotettavan ja puolueettoman näkemyksen metsänhoitotöiden sekä luonnonhoidon onnistumisesta. Sen perustana ovat lainsäädäntö, PEFC™- ja FSC®-metsäsertifiointi, metsänhoidon suositukset sekä Tornatorin sisäinen ohjeistus.

Luontaisessa uudistamisessa ja istutuksessa haastava vuosi

Uudistamisen onnistuminen varmistetaan laadukkaalla kohteen ominaispiirteet huomioon ottavalla maanmuokkauksella. Arvioinnin mukaan viljelykohtia oli toteutettu liian vähän noin kolmasosalla arvioiduista uudistusaloista. Kuusen istutusaloilla luonnontaimet täydensivät taimitiheyden kuitenkin tavoitteen mukaiseksi. Kylvössä puolestaan tulokset paranivat edellisestä vuodesta, sillä sääolosuhteet olivat otolliset männyn viljelyaloilla sirkkataimien itämiselle.

Luontokohteet säilyneet hyvin hakkuissa

Luontokohteiden rajaus ja säilyminen hakkuukohteilla on hyvällä tasolla. Myös vesistöjen suojavyöhykkeet oli toteutettu laatuvaatimuksia noudattaen. Kokonaisuutena luonnonhoidon tulokset olivat viime vuoteen nähden samalla tasolla. Huomautukset liittyivät yleisimmin säästöpuiden jättämiseen, sillä niiden määrässä ja sijoittamisessa selkeisiin ryhmiin oli puutteita. Säästöpuuryhmiä oli myös käsitelty tai maanmuokkausta tehty turhan lähellä.

Harvennuksien korjuujäljessä parannusta

Harvennushakkuiden korjuujäljen laadussa tulokset ovat parantuneet edellisestä vuodesta. Kaikki laatukriteerit täyttäviä kohteita oli yli puolet kohteista. Luontokohteiden, lehtipuuosuuden ja säästöpuiden huomiointi toteutui hyvin kaikilla kohteilla. Maasto- ja runkovaurioita havaittiin viime vuoteen verrattuna enemmän. Huomautukset jakautuivat tasaisesti eri syille; parannettavaa on erityisesti puusto- ja maastovaurioiden välttämisessä ja harvennusvoimakkuudessa.

Taimikonhoidossa katse lehtipuuosuuden säilyttämiseen

Taimikonhoidossa hyvän arvosanan sai noin neljä viidesosaa kohteista. Taimikonharvennuksen ajoituksessa todettiin pientä parannusta edelliseen vuoteen verrattuna. Muutamalla kohteella hoitotyöt on toteutettu liian myöhään. Varhaisperkauksen osalta todettiin jopa liian aikaisin perattuja taimikkoja. Taimikoiden tiheydet ovat hyvällä tasolla. Lehtipuuston säilyttämisessä on muistettava FSC:n mukainen vaatimus 10 prosentin lehtipuuosuudesta, mutta kuitenkin vältettävä jättämästä kasvatettavaa havupuustoa haittaavia etukasvuisia lehtipuita.

Albert Krogars
Metsätalousinsinööri, MTI, metsänhoidon asiantuntija, Tapio

Lisenssikoodi: FSC-C123368

Vuoden 2021 metsänhoidon laadunseurannan tulokset.