Joka neljäs laji kaikista metsälajeistamme tarvitsee lahopuuta elääkseen ja lahopuu on siten metsien merkittävin monimuotoisuutta lisäävä resurssi, johon voidaan vaikuttaa myös talousmetsien luonnonhoidolla. Lahopuun määrän lisäksi myös lahopuun laatu ja jatkuvuus ovat keskeisiä tekijöitä lahopuusta riippuvaisten lajien kannalta.

Tornatorin metsiin lahopuuta syntyy runsaasti esimerkiksi säästöpuista, tekopökkelöistä, kulotuksilta sekä metsänkäsittelyn ulkopuolelle jätettäville elinympäristöille ja vesistöjen suojavyöhykkeille sekä suojelualueille. Runsaslahopuustoiset metsiköt jätetään metsätaloustoimien ulkopuolelle.