Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus tarkoittaa metsän kasvattamista peitteisenä ilman uudistushakkuita. Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus vähentää kunnostusojitusten tarvetta turvemailla, mikä edistää turvemaihin sitoutuneen hiilen säilymistä sekä vähentää vesistöjen kiintoaineis- ja ravinnekuormitusta. Lisäksi monelle metsälajille puuston vaihtelevuus ja jatkuvapeitteisen latvuskerroksen tuoma varjostus on yksi tärkeimmistä elinympäristön ominaisuuksista.

Valitsemalla mahdollisimman kevyt uudistusalojen muokkaustapa voidaan merkittävästi edistää lahopuun säilymistä, pienentää aiheutuvaa vesistökuormitusta sekä säästää aluskasvillisuutta. Tornatorilla on turvemaiden metsänuudistamisessa käytössä ainoana Suomessa ympäristöä säästävä jyrsinmuokkaus, jota pidetään yhtenä kevyimmistä tarjolla olevista maanmuokkausmenetelmistä.