Suomen suotyypeistä yli puolet on koko maassa uhanalaisia ja soilla elää ensisijaisesti 120 uhanalaista lajia kuten riekko ja suokukko. Vaikka uudistusojitusta ei enää tehdä, merkittävin soiden uhanalaistumisen syy on metsäojitus, sillä ojien kuivattava vaikutus on edelleen käynnissä. Ojitettujen soiden ennallistaminen tarkoittaa ojien patoamista tai tukkimista ja siten suoveden pinnan nostamista takaisin alkuperäiselle tasolle. Ojien tukkimisen lisäksi ojituksen jälkeen syntynyt puusto poistetaan.

Soiden ennallistamistoimia tehdään leveätelaisilla kaivinkoneilla talvisin, jolloin lumikerros suojaa ympäröivää maastoa vaurioilta.

Ennallistamisella aikaansaatava suoluontotyyppien tilan paraneminen on tärkeää paitsi luonnon monimuotoisuuden, myös niiden tarjoamien ekosysteemipalvelujen turvaamiseksi. Suot muun muassa sitovat ja varastoivat hiiltä, tasaavat tulvia, suodattavat ja puhdistavat vettä sekä tarjoavat marjoja ja riistaa. Monet suoluonnon tilaa parantavat toimet edistävät samalla myös soiden alapuolisten vesistöjen tilaa ja siten esimerkiksi järvien virkistyskäyttöä.

Suon ennallistaminen käytännössä

Suomen metsäkeskuksen Ilmastoviisaan metsätalouden suunnannäyttäjät -hankkeen videolla Tornatorin luonnonhoidon asiantuntija Rauli Perkilö kertoo, miten suon ennallistaminen sujuu käytännössä. Esimerkkikohteena on Paltasen suo Pieksämäellä. Video on kuvattu syksyllä 2023. Videolla kerrataan suon ennallistamisen eri vaiheet ja saadaan vastaus myös usein kysyttyyn kysymykseen: Eikö suo ennallistu itsestään, miksi ojat täytyy tukkia?